เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
Topic : “ผ้าแห่งความทรงจำ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 2 ประจำปีการศีกษา 2557

Topic : ผ้าแห่งความทรงจำ
คำถามหลัก: ผ้าเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวิถีและการดำรงชีวิตของเราอย่างไร
ภูมิหลังปัญหา :
ปัจจุบันการทอผ้าใช้เองทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม เริ่มลดลงไปตามยุคสมัยที่ผู้คนต้องการความสะดวกสบาย นิยมใช้เสื้อผ้าที่เกิดจากใยสังเคราะห์ใช้ระบบอุตสาหกรรมในการทอผ้าซึ่งส่งผลให้วิถีดั้งเดิมที่งดงามเกี่ยวกับผ้าทอมือพื้นเมืองของเรากำลังสูญหายไปจากชุมชน นักเรียนบางคนไม่รู้จักที่มาของเส้นใยธรรมชาติ  รวมทั้งไม่เข้าใจไม่เห็นถึงกระบวนการได้มาของเส้นใยและผืนผ้าแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลให้ขาดทักษะในการดูแลรักษา การซ่อมแซม รวมทั้งการประยุกต์หรือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุมค่า 
ดังนั้นการศึกษาและเรียนรู้การเลี้ยงหนอนไหม การประดิษฐ์สร้างสรรค์งานผ้าจึงเป็นเหมือนการซึมซับต่อวิถี ย้อนทวนถึงบรรยากาศและความงดงามของผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ รวมทั้งสามารถซ่อมแซม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้ามาใช้เองได้อย่างคุ้มค่าและภาคภูมิใจ 
เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) :
-นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์


ปฏิทินการเรียนรู้บูรณาการ PBL ( Problem Based Learning )

Topic : ผ้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์ วางแผนหน่วยการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอกบนอกกะลา ตอน หนอนไหมไทย
- เพลงสาวทอผ้า
กิจกรรม
- การสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้
- ครูเปิดเพลงสาวทอผ้าไหมให้นักเรียนฟัง
- ครูเปิดคลิปกบนอก
กะลา ตอนไหมไทย ให้นักเรียนชม
- สำรวจหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
- ระดมความคิดตั้งชื่อโครงงานร่วมกัน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ระดมความคิดทำMind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- แยกกลุ่มคิดวางแผนสร้างปฏิทิน
- นำเสนอปฏิทินของกลุ่ม
- วางแผนปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
- สร้างปฏิทินการเรียนรู้
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- วาดภาพตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับชื่อโครงงาน
- วาดภาพตกแต่งหัวข้อโครงงานและชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
ความรู้

ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
คิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงานจากเศษผ้าและนำเสนอตามความเข้าใจ
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างผ้ากับการดำรงชีวิต
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเศษผ้าได้
ทักษะการแสวงหาความรู้ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้ปกครอง
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
กล้าคิดกล้าทำ และมีความสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงาน
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
ลงมือปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รีบมอบหมาย
Week
Input
Process
Output
Outcome
2

โจทย์  ของใช้จากผ้า(กระเป๋า เสื้อ  กางเกง  กระโปรง)
คำถาม
- นักเรียนจะนำผ้าแต่ละชนิดมาใช้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการจัดประเภทเส้นใยผ้า
- ชักเย่อความคิด เกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติ กับเส้นใยประดิษฐ์
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศภายในห้องเรียน
กิจกรรม
- ดูคลิปวีดีโอ “เส้นทางสายไหม”
- ออกแบบลายผ้า(กิจกรรมระยะยาว)
- ทอผ้าจากผ้าที่ออกแบบ
ไว้
- ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงหนอนไหมเพื่อทำเส้นใยตามภูมิปัญชาวบ้าน(บ้านยาง)
- ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรื่องเส้นใย
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นใยของผ้าแต่ละชนิด
- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของผ้า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ตัดผ้าทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้
- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของผ้า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการจัดประเภทเส้นใยผ้า
- ชักเย่อความคิด เกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติ กับเส้นใยประดิษฐ์
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญและเรื่องเส้นใยของผ้า
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง


Week
Input
Process
Output
Outcome
3

โจทย์  กระบวนการทอผ้า(ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย)
คำถาม
- จากเส้นใยเป็นผืนผ้ามีวิธีการอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนการนำผ้าห่มที่เสร็จแล้วไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่างไรดี
- Blackboard Share กระบวนการจากเส้นใยสู่ผืนผ้า
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- ไหมพรม
- กี่ทอผ้า

กิจกรรม
- เรียนรู้กระบวนการทอผ้าจากผู้ปกครอง
- เลี้งหนอนไหม
- สาวไหม
- มัดย้อมไหม/ผ้าฝ้าย
- ถักนิตติ้งผ้าพันคคอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- เตรียมเส้นใยสำหรับ
ทอผ้า
- ผ้าพันคอ
ภาระงาน
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจากเส้นใยสู่ผืนผ้า และช่วยกันสรุปตามความเข้าใจ
- ร่วมกันวางแผนการนำผ้าห่มที่เสร็จแล้วไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่

ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจากเส้นใยสู่ผืนผ้า (การทอผ้าห่ม)
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการทอผ้าได้
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย
จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
- สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการดูทอผ้า และทำชิ้นงาน
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยง
ของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและ
รับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง


Week
Input
Process
Output
Outcome
4

โจทย์  ทอผ้าฝ้าย
คำถาม
- นักเรียนจะเปลี่ยนจากเส้นด้ายเป็นผืนผ้าได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหม
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้า
 - Show and Share  การทอผ้า
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- อุปกรณ์ทอผ้า เช่น กี่ทอผ้า เส้นไหม
- อุปกรณ์ทำผ้าพันคอ เช่นไม้นิตติ้ง, บล็อคไม้ตะปู และกำแพง
- ไหมพรม

กิจกรรม
- สอบถาม/ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับกระบวนของเส้นด้ายสู่ผืนผ้า
- ทดลองทำผืนผ้าจากเส้นใยตามวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ผ้าทอ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหมและเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองโดย
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหม โดยใช้อุปกรณ์ที่หลายหลาก
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเองและรับผิดชอบต่อการทำชิ้นงานของตนเอง
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
- ทักษะการแก้ปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำผ้าพันคอของตนเองได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง


Week
Input
Process
Output
Outcome
5

โจทย์  ผลิตภัณฑ์จากผ้า
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าแต่ละชนิดให้มีคุณค่าเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับคุณบัติของผ้าแต่ละชนิด ตลอดจนความเหมือน และความแตกต่างรวมทั้งเสนอแนะการนำผ้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
- ชาร์ตความรู้ชนิดของผ้าและคุณสมบัติ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากผ้า
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- เศษผ้า
- เสื้อ
- ผ้าเช็ดหน้า
- อุปกรณ์ใช้ในการตกแต่งเพิ่มเติม เช่นกระดุม
เข็ม และด้าย
กิจกรรม
- สอบถาม/ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับชนิดของผ้าและคุณสมบัติต่างๆ
- เรียนรู้การออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้าที่มีอยู่ให้น่าสวมใส่มากยิ่งขึ้น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ผลิตภัณฑ์จากผ้า
- ชาร์ตความรู้ชนิดและคุณสมบัติของผ้า
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างของคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดเพื่อนนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
- ออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์

ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตกแต่งเสื้อผ้าโดยวัสดุอุปกรณ์ที่หลายหลาก
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเองและรับผิดชอบต่อการทำชิ้นงานของตนเอง
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
- สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำเสื้อของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างของเพื่อนๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายWeek
Input
Process 
Output
Outcome
6

โจทย์  การดูแลรักษา และการซ่อมแซมเสื้อผ้า(ปะ ชุน ด้น เย็บด้วยมือ)
คำถาม
- นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาผ้าที่สวมใส่แต่ละชนิดอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาผ้าแต่ละชนิด
- Blackboard Share วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้า
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- เศษผ้าสำหรับปะ
- เข็มและด้าย
- กรรไกรตัดผ้า
- เข็มหมุด


กิจกรรม
- เตรียมอุปกรณ์ในการซักผ้า
- เตรียมผ้าที่ใส่แล้วมาซักที่โรงเรียน(เสื้อ  กระโปรง ถุงเท้า กางเกง)
- เรียนรู้การซ่อมแซมเสื้อผ้า และการเย็บในรูปแบบต่างๆการด้น การเนา การปะ และการส้อย
- การพับผ้า การรีด การเก็บผ้า
- ศึกษาค้นคว้าเครื่องหมายสัญญาลักษณ์ในเสื้อผ้า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการชุน การปะ การด้น การเนา และการสอย
- นิทานจากเศษผ้า
ภาระงาน
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษา และการซ่อมแซมเสื้อผ้า


ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงาน
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
- สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการดูแลรักษา และการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างของเพื่อนๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง


Week
Input
Process
Output
Outcome
7-8

โจทย์  ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้(การเพิ่มมูลค่า)
คำถาม
- นักเรียนจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่มีอยู่แต่ละชนิดอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าที่มีอยู่
- Blackboard Share การวางแผนการเพิ่มมูลค่าเป็นชิ้นงานต่างๆ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- ไหมพรม
- เศษผ้า
- อุปกรณ์ในการเย็บ (เข็ม ด้าย และกรรไกร)
- ปืนกาว


กิจกรรม
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและเศษผ้าที่มีอยู่
- ทำชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและเศษผ้าที่มีอยู่
- เปิดตลาดขายผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เช่น กิ๊บติดผม พวงกุญแจแสนสวย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้ที่มา
ของผ้าแต่ละชนิด
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เช่น กิ๊บติดผม พวงกุญแจแสนสวย
ภาระงาน
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าที่มีอยู่
- ร่วมกันวางแผนการเพิ่มมูลค่าเป็นชิ้นงานต่างๆ

ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และการวางแผนในการจัดจำหน่ายได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานผ้าได้
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง


Week
Input
Process 
Output
Outcome
9

โจทย์  เสื้อผ้าในอีก 20 ปีข้างหน้า
คำถาม
- อีก 20 ปีข้างหน้าเสื้อผ้าและการแต่งกายจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms วิเคราะห์การแต่งกายของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
-บรรยากาศไนห้องเรียน
- คลิปวีดีโอแฟชั่นเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
กิจกรรม
-ดูคลิปวีดีโอแฟชั่นเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
- สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับวิถีการแต่งกายของคนในชุมชนของตนเอง
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีในการแต่งกายของเพื่อนๆในชั้นเรียน
- วิเคราะห์การแต่งกายของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- เลือกผ้าออกแบบตัดเย็บ
- นำเสนอแฟชั่นเครื่องแต่งกายในอนาคต
- ทำการ์ตูนช่องเพื่อบอกเล่าวิธีการแต่งกายจากอดีตจนถึงอนาตค อีกยี่สิบปี
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- การ์ตูนนิทานช่องบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้าและการแต่งกายในในอดีตไปจนถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าตามจินตนาการของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
วิเคราะห์การแต่งกายของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ความรู้
- สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการแต่งการของคนในอดีตจึงถึงปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและคนในชุมชน
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการแต่งกายในงานต่างๆ
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย
จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการแต่งกาย
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
-  มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายWeek
Input
Process
Output
Outcome
10


โจทย์ การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
คำถาม
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร
- ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาหน่วยการเรียนรู้รื่องผ้ามีอะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรในชีวิตจริงอย่างไรได้บ้าง
- ข้อดีและข้อควรปรับปรุงในหน่วยการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-Card & Chart   สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา
สื่อ/บรรยากาศ
- ชิ้นงาน
- ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
กิจกรรม
- เตรียมการนำเสนอเพื่อถ่ายทอด
- นำเสนอ
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ก่อนเรียน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind Mapping
- ประเมินตนเอง เขียนสิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping หลังเรียน
- สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็น
- ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
ความเข้าใจ
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- รู้สิ่งที่ตนทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพของตน
-มีเป้าหมายในการทำงาน
มีความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจ ความอดทนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้หลังเรียน สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้และและการตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 2
- มีความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ในภาพรวมโดยสามารถอธิบายหรือบรรยายได้ว่าตนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีอะไรที่ทำได้ดีแล้วหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร

- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
-  มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายสิ่งที่รู้แล้ว- สิ่งที่อยากเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ (Problem Based Learning) PBL
Topic : ผ้าแห่งความทรงจำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- แต่ละภาคใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนกัน
- ผ้าซิ่นทำมาจากผ้าไหม
- รู้จักวิธีเลี้ยงไหม
- รู้จักวิธีสาวไหม
- ผ้าทำมาจากขนสัตว์
- เสื้อนักเรียนทำมาจากผ้าฝ้าย
- เส้นไหมมาจากหนอนไหม
- ดอกฝ้ายทำเป็นผ้าได้
- โฮงเอาไว้มัดหมี่
- ขนแกะนำมาทำเป็นไหมพรมได้
- รู้จักกี่ทอผ้า
- เสื้อผ้าทำให้เราอบอุ่น
- ผ้าไหมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
- ผ้ามีประโยชน์กับเรา
- ผ้าบางชนิดทำมาจากธรรมชาติ
- ผ้าทำมาจากอะไร
- ผ้ามีกี่ชนิด
- การย้อมสีผ้าทำอย่างไร
- อยากรู้เครื่องทอผ้าเรียกว่าอะไรบ้าง
- อยากรู้ใยแมงมุมทำผ้าได้ไหม
- อยากรู้ใยมะพร้าวทำผ้าได้ไหม
- สีย้อมผ้ามาจากไหน
- ขนแมวนำมาทำเป็นผ้าได้ไหม
- มัดหมี่ทำอย่างไร
- กี่ทอผ้าทอผ้ายังไง
- ใครเป็นคนคิดค้นผ้าขึ้นมา
- ทำไมเส้นไหมเป็นสีเหลือง
- ผ้าไหมมีกี่ชนิด
- ทอผ้าทำอย่างไร
- ผ้าซิ่นทำอย่างไร


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องหน่วยการเรียนรู้เรื่องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : ผ้าแห่งความทรงจำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1/2557

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ
- เลือกหัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว  
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน

มาตรฐาน 1.2
- อธิบายลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว( 1.2 .3/1)
มาตรฐาน 2.1 
- สำรวจสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว ( 2.1 .3/1)

มาตรฐาน 2.2
- ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
( 2.2 .3/1)


มาตรฐาน 1.1
- อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
( 1.1 .3/1)
มาตรฐาน 2.1
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
( 2.1 .3/1)

มาตรฐาน 3.1
- จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด ( 3.1 .5/1)
มาตรฐาน 5.1
- วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ และสังคม
( 5.1 .3/3

มาตรฐาน 1.1
- วาดภาพระบายสีชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ( 1.1 .3/6)
- วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1 /3/6/8)มาตรฐาน 4.1
- แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ( 4.1 .3/1)
- บอกวัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ( 4.1 .3/1)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
ที่มาและความสำคัญ
- วิวัฒนาการของผ้า
- เส้นใย
- ประเภทและชนิดของผ้า
- วิธีการทอผ้า
- การออกแบบลวด
ลายมัดหมี่
มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 2.2
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ก่อให้เกิดแหล่งที่มาของผ้า ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศและอนุรักษ์แหล่งวัตถุดิบในการทอผ้าตามธรรมชาติได้ สามารถอภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
( 2.2 .3/1-.3/3)
มาตรฐาน 3.1
- สามารถจำแนกชนิดและประเภทของผ้า อธิบายลักษณะ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ได้
( 3.1 .3/1)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องผ้าได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และนำเสนอองค์ความรู้ได้ ( 8.1 .3/1)

มาตรฐาน 2.1
- อธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของผ้าที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยได้ ( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายได้ว่าทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมีผลต่อการผลิตผ้า และเครื่องนุ่งห่มได้   
( 3.1 .3/3)
มาตรฐาน 1.1
- เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ และมีเจตคติที่ดีในการทำงาน ( 1.1 .3/1)
- เข้าใจธรรมชาติในท้องถิ่น สามารถใช้กระบวน การทางเทคโนโลยีความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ
วิธีการทอผ้า
( 1.1 .3/2)

มาตรฐาน 1.1
- เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
( 1.1 .3/1)
- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
( 1.1 .3/2)
มาตรฐาน 1.1
- สามารถวาดภาพ ระบายสี สิ่งของรอบตัวได้ ( 1.1 .3/4)
- สามารถวาดภาพอุปกรณ์การเครื่องทอผ้าโดยใช้เส้น รูปร่าง สี และพื้นผิวได้
( 1.1 .3/6)
มาตรฐาน 4.1
- สามารถอธิบายวิวัฒนาการของผ้าได้      
( 4.1 .3/2)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
การดูแลรักษา การซ่อมแซมและการตกแต่งผ้า
- การเลือกใช้เสื้อผ้า
- การเย็บผ้า
- ลวดลายของผ้า
- การทำความสะอาดเสื้อผ้า
- การซ่อมแซม
- การทำผ้ามัดย้อม เสื้อมัดย้อม
- การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน 1.2
- อธิบายลักษณะความแตกต่างของบุคคล แต่ละรูปร่าง/เชื้อชาติ/ประเทศ เพื่อที่จะได้เลือกใช้เสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสม ( 1.2 .3/1)
มาตรฐาน 2.1
- อธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละท้องถิ่นที่มีผลต่อการออกแบบลวดลายของผ้า
( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 2.2
-สำรวจทรัพยากรธรรม
ชาติและอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น( 2.2 .3/1)

มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมต่อสภาพท้องถิ่นตามกาลเทศะ ( 2.1 .3/1)

มาตรฐาน 1.1
- สามารถใช้ จัดเก็บ และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานตามคำแนะนำได้ถูกต้อง เลือกใช้ผ้าทำความสะอาด ซัก รีด จัดเก็บ และซ่อมแซมเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสม
( 1.1 .3/2)
มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจเทคโนโลยีในการทำงาน สามารถผลิต และการออกแบบชิ้นงานจากผ้าได้อย่างสร้างสรรค์( 2.1 .3/2)
มาตรฐาน 4.1
- เข้าใจและมีทักษะในการเลือกใช้เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อสุขภาพ และปฏิเสธสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ตลอดทั้งอภิปราย พูดนำเสนอได้( 4.1 .3/5)
- อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีผลต่อตนเองในการเลือกใช้เสื้อผ้า( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 1.1
- บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
- วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้
( 1.1 .3/6)
- วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1 /3/6/8)
มาตรฐาน 1.2
- เล่าความเป็นมาของงานศิลปะในท้องถิ่นได้
( 1.1 .3/1)
มาตรฐาน 4.2
- สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนแต่ละท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลือกใส่เสื้อผ้า
( 4.2 .3/3)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน 2.1
- อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน ( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 2.2
- อธิบายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อนำมาผลิตเป็นผ้า และใช้ผ้าได้อย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ( 2.2 .3/3)
มาตรฐาน 3.1
อธิบายการใช้ประโยชน์ของผ้าแต่ละชนิดได้
(3.1 .3/2)
มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเอง และผู้อื่นในการทำกิจกรรม หรือดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม ตามหลักศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อ
( 2.1 .3/2)

มาตรฐาน 1.1
- เข้าใจความหมาย ความสำคัญของประโยชน์ วิธีการ ขั้นตอนในการทำงาน และสามารถทำงานตามขั้นตอน มีความรับผิดชอบ ขยัน มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการการทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ และแก้ไขปัญหา
( 1.1 .3/3)
มาตรฐาน 3.1
- สามารถนำเทคโนโลยีความรู้มาประยุกต์เพื่อนำมาใช้และดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม
( 3.1 .3/3)มาตรฐาน 2.1
- อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีผลต่อตนเองในการแต่งกาย
( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 4.1
- เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเลือกแต่งกายได้อย่างเหมาะสม
( 4.1 .3/5)

มาตรฐาน 1.1
- บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
- วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้
( 1.1 .3/6)
- วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1 /3/6/8)

มาตรฐาน 4.2
- สามารถอธิบายลักษณะที่สำคัญของขนบธรรม เนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ที่มีผลต่อการแต่งกาย และความเชื่อเกี่ยวข้องกับผ้า( 4.2 .3/2)
มาตรฐาน 5.2
- สามารถอธิบายการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆได้
( 5.2 .3/2)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้า
การทำโบว์ สมุดทำมือ
- ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า


มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยสามารถสำรวจและตรวจสอบแหล่งผลิตผ้าในท้องถิ่นได้ ( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 3.1
- อธิบายการใช้ประโยชน์ของผ้าแต่ละชนิด เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ และอภิปรายเกี่ยวกับโทษหรืออันตรายจากการใช้ผ้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมาะสมได้ ( 3.1 .3/2)
มาตรฐาน 8.1
- สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานได้
(8.1 .3/3)

มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการช่วยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และดำรงชีวิตอย่างภารดรภาพ             ( 2.1 .3/3)
มาตรฐาน 3.1
- สามารถอธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้า ( 3.1 .3/1)


มาตรฐาน 1.1
- ใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน( 1.1 .3/2)
- เข้าใจความหมาย ความสำคัญของประโยชน์
วิธีการ ขั้นตอน มีความรับผิดชอบและขยัน
( 1.1 .3/3)
มาตรฐาน 2.1
- สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าได้เหมาะสมและสร้างสรรค์
( 2.1 .3/2)
มาตรฐาน 3.1
- เข้าใจและเห็นคุณค่า มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพเน้นแนวทางในการประกอบอาชีพมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
( 3.1 .3/1)


มาตรฐาน 3.1
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะที่ใช้อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
( 3.1 .3/1)
มาตรฐาน 4.1
- เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพโดยเลือกผ้าที่นำมาสร้างผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม ( 4.1 .3/5)

มาตรฐาน 1.1
- บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
- วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้
( 1.1 .3/6)
- วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1 /3/6/8)

มาตรฐาน 4.2
- สามารถสรุปความสำคัญ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในการท่อผ้าหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า
( 4.2 .3/2)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
ผ้าในอนาคต
- รูปแบบ ลักษณะเสื้อผ้าและการแต่งกายในอนาคต
- ความต้องการเสื้อผ้าของมนุษย์ในอนาคต

มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สามารถสำรวจตรวจสอบแหล่งผลิตผ้าในท้องถิ่นอภิปรายความสำคัญของผ้าจากในอดีตปัจจุบันและวิเคราะห์แนวทางของลักษณะของผ้าในอนาคต ( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 8.1
- แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่การสร้างความรู้ นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ( 8.1 .3/4)


มาตรฐาน 5.2
- ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
( 5.2 .3/5)


มาตรฐาน 1.1
- เข้าใจกระบวนการทำงานและการจัดการ
การทำงานเป็นกลุ่ม
การแสวงหาความรู้
รักการทำงานและ
มีเจตคติที่ดีต่องาน
( 1.1 .3/3)
มาตรฐาน 2.1
- เลือกใช้ผ้าในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์
( 2.1 .3/2)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้

( 3.1 3/1)
- เข้าใจและเห็นคุณค่าในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสารและแก้ไขปัญหา ( 3.1 .3/2)
มาตรฐาน 4.1
- เห็นคุณค่าของการเลือกใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
( 4.1 .3/5)
มาตรฐาน 5.1
- สามารถปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านโรงเรียนและการเดินทางได้
( 5.1 .3/1)
มาตรฐาน 1.1
- สามารถวาดภาพในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสี และพื้นผิวได้
(
1.1 .3/6)

มาตรฐาน 4.2
- เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที่มีผลต่อความต้องการในการเลือกใช้ผ้าในอนาคต ( 4.2 .3/1)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สรุปหน่วยการเรียนรู้
- เผยแพร่ความเข้าใจสู่ผู้อื่น
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ประเมินตนเอง
สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

มาตรฐาน 2.1            - สามารถอธิบายสำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้
( 2.1 .3/1)             มาตรฐาน 2.1                      - สามารถบันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบโดยเขียนภาพ หรือข้อความสั้นๆในการสรุปองค์ความรู้ได้ ( 8.1 .3/6)        - สามารถเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
( 8.1.3/7)
มาตรฐาน  8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
( 8.1 .3/1)
- วางแผน  การสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง
ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ ( 8.1 .3/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบและบันทึกข้อมูล( 8.1 .3/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล ( 8.1 .3/4)
มาตรฐาน 2.1                    - สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ( 2.1 .3/1)                  
  - เคารพสิทธิของตนเอง
และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน
(
2.1 .3/4)                                มาตรฐาน  2.2                 - เข้าใจและสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
( 2.2 .3/2)                         - มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
( 2.2 .3/3)
มาตรฐาน 1.1             - สามารถบอกวิธีทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองในการสรุปองค์ความรู้ได้                      ( 1.1 .3/1)              - สามารถทำงานของตนอย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาได้                ( 1.1 .3/3)
มาตรฐาน 2.1 
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
( 4.1 .3/3
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ 
( 3.1 .3/1)

มาตรฐาน 2.1                - สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกกลุ่มได้
( 2.1 .3/1)             มาตรฐาน 3.2                - สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงในการทำงานกลุ่มได้ ( 3.2 .3/2)               มาตรฐาน 4.1                - สามารถอธิบายอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาปเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากสรุปกิจกรรม  ( 4.1 .3/4)              มาตรฐาน 5.1                - สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ( 5.1 .3/1)
มาตรฐาน 1.1
- บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
- วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้
( 1.1 .3/6)
- วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ในงานที่ต้องการนำเสนอได้
( 1.1 .3/6)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1 /3/6/8)
                             มาตรฐาน 2.1
- ขับร้องเพลงบรรเลงดนตรีง่ายๆ
(ศ2.1 ป.3/4)
มาตรฐาน 3.1
- เข้าใจและสามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงตามรูปแบบนาฎศิล(ศ3.1 ป.3/2)
- เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงและผู้ชม(ศ3.1 ป.3/3)
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมต่อวัย(ศ3.1 ป.3/4)
มาตรฐาน 3.2
- บอกแหล่งที่มาของดนตรีและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีเพลงท้องถิ่น
 (ศ3.2 ป.4/1)
มาตรฐาน 3.2
เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่างๆของไทยในแต่ละท้องถิ่น(ศ 3.2 ป.5/1)


มาตรฐาน 4.1
- เรียงลำดับเหตุการณ์และกระบวนการเรียนรู้เรื่องผ้าได้อย่างเป็นระบบ
( 4.1.1/2)