เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์ :  สามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10

โจทย์ การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
คำถาม
นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร
ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาหน่วยการเรียนรู้รื่อง “ผ้า” มีอะไรบ้าง
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรในชีวิตจริงอย่างไรได้บ้าง
ข้อดีและข้อควรปรับปรุงในหน่วยการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-Card & Chart   สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา
สื่อ/บรรยากาศ
ชิ้นงาน
ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
วันจันทร์
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร”
เชื่อม
-นักเรียนวางแผนการเตรียมการนำเสนอเพื่อถ่ายทอด
วันอังคาร
ใช้
นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ก่อนเรียน
วันพฤหัสบดี
-นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind Mapping
วันศุกร์
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนระดมความคิดเขียน  สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่องผ้า
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านละคร
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping หลังเรียน
สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็น
ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่นความเข้าใจ
- สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพของตน
-มีเป้าหมายในการทำงาน มีความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจความอดทนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้หลังเรียน สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้และและการตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter 2
มีความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ในภาพรวมโดยสามารถอธิบายหรือบรรยายได้ว่าตนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีอะไรที่ทำได้ดีแล้วหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร

- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
-  มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไรและความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาหน่วยการเรียนรู้รื่อง “ผ้า” มีอะไรบ้าง” ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสนทนากัน นักเรียนแต่ละคนวางแผนการเตรียมตัวนำเสนองานโดยนักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน กลุ่มพี่ซอ: นำเสนอเรื่องเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ กลุ่มพี่เฟรม:นำเสนอการค้นด้ายการมัดหมี่ กลุ่มพี่เบียร์:นำเสนอการถักผ้าพันคอ กลุ่มที่มิ้น: นำเสนอการทำผ้ามัดย้อม(สีธรรมชาติและสีสังเคราะห์) กลุ่มพี่สกาย: นำเสนอการทำสมุดทำมือ กลุ่มพี่น้ำอ้อย:นำเสนอการทำโบว์ กลุ่มพี่น้ำมนต์:นำเสนอการตัดเสื้อ กลุ่มพี่มิกซ์:นำเสนอการตกแต่งเสื้อผ้า กลุ่มพี่ธาม: นำเสนออุปกรณ์ทอผ้า กลุ่มพี่โต้ง:นำเสนอการทอผ้า หลังจากนั้นครูให้นักเรียนจัดเตรียมห้องเพื่อที่จะใช้จัดนิทรรศการผ้าและหาอุปกรณ์ที่จะใช้นำเสนอของแต่ละกลุ่มหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จนักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมนำเสนอหลังจากที่ซ้อมนำเสนอเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อที่จะแบ่งกลุ่มการนำเสนอในรูปแบบละครและแต่งเพลงเกี่ยวกับผ้านักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อที่จะแต่งเพลงผ้าและเขียนบทละครหลังจากที่แต่งเพลงเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา พี่อั้ม:การแสดงละครต้องพูดให้เสียงดังค่ะและกล้าแสดงออก พี่บาส:มีเพื่อนบางคนไม่ช่วยกันร้องเพลงเลยไม่สนุกครับ พี่น้ำมนต์:เราต้องตั้งใจทำค่ะ พี่มิ้น: ครูเราน่าจะเอาเสื้อผ้าของเราที่เราออกแบบมาใส่เดินแฟชั่นเสื้อผ้าด้วยค่ะ พี่เฟรม:ตอนที่เราเดินแฟชั่นน่าจะมีเพลงด้วยครับ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อแล้วนักเรียนจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร พี่ป.3 : ทำให้เต็มที่และกล้าแสดงออกครับ/ค่ะ พี่น้ำมนต์:เพื่อที่จะให้เพลงที่เราแต่งขึ้นมาสนุกมากขึ้นหนูจะเอาอาคูเรเร่มีดีดด้วยค่ะ ในวันต่อมาพี่ป.3 ได้นำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ผ่านการเล่นละคร ผ่านการร้องเพลง การเดินแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าที่พี่ป.3 ออกแบบและตัดเย็บด้วยมือเองและการนำเสนองานของแต่ละซุ้มหลังจากที่แสดงเสร็จครู นักเรียน ผู้ปกครอง รับประทานอาหารร่วมกัน

    ตอบลบ