เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและการวางแผนการตัดเสื้อ
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
โจทย์  ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้(การเพิ่มมูลค่า)
คำถาม
นักเรียนจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่มีอยู่แต่ละชนิดอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าที่มีอยู่
- Blackboard Share การวางแผนการตัดเย็บเสื้อ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
ไหมพรม
เศษผ้า
อุปกรณ์ในการเย็บ (เข็ม ด้าย และกรรไกร)
ปืนกาว

วันจันทร์
ชง
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่มีอยู่แต่ละชนิดอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและเศษผ้าที่มีอยู่

ใช้
นักเรียนแต่วัดตัวและออกแบบตัดเสื้อของตนเอง
วันอังคาร-
วันพฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนทำชิ้นงานตัด เย็บ เสื้อของตนเอง
วันศุกร์
ใช้
- ตัด เย็บ เสื้อของตนเอง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- เสื้อจากการวัด ตัดเย็บ ของแต่ละคน

 ภาระงาน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าที่มีอยู่
ร่วมกันวางแผนการตัดเสื้อ
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และการวางแผนในการจัดจำหน่ายได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานผ้าได้
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเองตัวอย่างการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 7 พี่ป.3 นำผ้าที่มัดย้อมไว้แล้วมาตัดทำเป็นเสื้อโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด" นักเรียนจะนำผ้าที่นักเรียนมัดย้อมไว้มาทำเป็นเสื้อได้อย่างไร" นักเรียนแต่ละคนออกแบบเสื้อของตนเอง พี่ผู้ชายป.3: ผมออกแบบเสื้อแบบไม่มีแขนครับเป็นเสื้อกล้ามครับครู พี่ผู้หญิง: หนูออกแบบเป็นเสื้อที่มีแขนค่ะครูหลังจากที่ออกแบบเสื้อเสร็จแล้วครูให้นักเรียนจับคูวัดตัวเพื่อที่จะใช้ตัวเย็บเสื้อหลังจากที่พี่ป.3 ได้วัดขนาดตัวแล้วครูให้พี่ป.3 เอาขนาดตัวที่วัดมาวัดใส่ลงในกระดาษก่อนแล้วนำแบบที่ตัดในกระดาษมาทาบกับผ้าเพื่อที่จะตัดในขณะที่ตัดพี่ป.3 เจอปัญหาตัดเสื้อที่ออกแบบมาแล้วใส่ไม่ได้ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ" เพราะเหตุใดแบบเสื้อที่นักเรียนตัดถึงใส่ไม่ได้แล้วนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร" พี่น้ำมนต์:ถ้าเราวัดขนารอบตัวเราผิดเสื้อที่เราตัดออกมาก็จะไม่พอดีค่ะ พี่มิ้นท์:เราต้องเว้นเสื้อที่เราออกแบบเผื่อไว้เย็บด้วยค่ะครู พี่น้ำอ้อย: ถ้าเราวัดขนาดลำตัวผิดจะให้เสื้อที่ตัดเย็บออกมาใส่ไม่ได้และไม่สวยด้วยค่ะ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนเย็บเสื้อของตนเอง ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ตัดเย็บเสื้อยังไม่เสร็จเนื่องจากการวัด ตัด เย็บ ใช้เวลานานทำให้ชิ้นงานการเย็บเสื้อยังไม่เสร็จ หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ