เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสมารถอธิบายชนิดและคุณสมบัติของผ้าและกระบวนการตกแต่งเสื้อผ้าโดยวัสดุอุปกรณ์ที่หลายหลากได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
โจทย์  ผลิตภัณฑ์จากผ้า
คำถาม
นักเรียนจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าแต่ละชนิดให้มีคุณค่าเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับคุณบัติของผ้าแต่ละชนิด ตลอดจนความเหมือนและความแตกต่างรวมทั้งเสนอแนะการนำผ้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสม
ชาร์ตความรู้ชนิดของผ้าและคุณสมบัติ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากผ้า
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
เศษผ้า
เสื้อ
ผ้าเช็ดหน้า
อุปกรณ์ใช้ในการตกแต่งเพิ่มเติม เช่นกระดุม
เข็ม และด้าย
วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการ
คิด “นักเรียนจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าแต่ละชนิดให้มีคุณค่าเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างไร”
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนสอบถาม/ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับชนิดของผ้าและคุณสมบัติต่างๆ
ใช้
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มทำชาร์ตความรู้เกี่ยวกับชนิดของผ้าและคุณสมบัติต่างๆ
วันอังคาร(ต่อ)
ใช้
- นักเรียนทำชาร์ตความรู้เกี่ยวกับชนิดของผ้าและคุณสมบัติต่างๆ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตความรู้เกี่ยวกับชนิดของผ้าและคุณสมบัติต่างๆ
วันพฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนแต่ละคนออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้าที่มีอยู่ให้น่าสวมใส่มากยิ่งขึ้น
- นักเรียนแต่ละคนนำเสื้อผ้าที่มีอยู่มาตกแต่งให้สวยงาม
วันศุกร์
ใช้
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอเสื้อผ้าที่ตนเองตกแต่ง

นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชาร์ตความรู้ชนิดและคุณสมบัติของผ้า
-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
วิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างของคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดเพื่อนนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
ออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตกแต่งเสื้อผ้าโดยวัสดุอุปกรณ์ที่หลายหลาก
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถวางแผนเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเองและรับผิดชอบต่อการทำชิ้นงานของตนเอง
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำเสื้อของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างของเพื่อนๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี่พี่ป.3 ได้เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าที่มีคุณค่าและเหมาะสมต่อการใช้งาน ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วพี่ป.3 สร้างผลิตภัณฑ์จากผ้า(โบว์ หนังสือทำมือ)พี่ป.3 จึงช่วยกันทำโบว์ หนังสือทำมือ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อที่จะเปิดตลาดร่วมกับน้องป.2 เพื่อที่จะนำไปเป็นต้นทุนในการซื้อผ้ามาสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าต่อไป หลังจากที่เปิดตลาดเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเปิดตลาด ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"จากที่นักเรียนได้เปิดตลาดขายผลิตภัณฑ์จากผ้าเสียงตอบรับจากคนซื้อเป็นอย่างไร"พี่บาส: ขายดีครับครูวางขายแปบเดียวหมดเลย พี่มอญ:สมุดทำมือพี่สั่งเราทำให้อีกครับ พี่ซอ:ขายหมดแปบเดียวค่ะ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อถ้ามีคนสั่งเราทำเพิ่มนักเรียนจะทำอย่างไรให้สินค้าพอกับความต้องการของคนซื้อ พี่ป.3 เราต้องทำให้เยอะๆและทำให้มีคุณภาพดีด้วยค่ะ/ครับ ในชั่วโมงต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดผ้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร นักเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกันค้นหาข้อมูลชนิดและคุณสมบัติของผ้าจากนั้นครูให้นักเรียนนำเสนองานในรูปแบบชาร์ตความรู้ในระหว่างการหาข้อมูล พี่มิ้น:ครูค่ะผ้าขนสัตว์ได้จากแกะและเราต้องเลี้ยงให้สัตว์กินอาหารที่สะอาดค่ะ พี่น้ำอ้อย พี่ชมพู:ผ้าไหม เราต้องดูแลด้วยการซักแห้งค่ะไม่ใช้ไฟแแรงในการรีดเพราะเส้นใยของไหมเมื่อโดนความร้อนเยอะๆจะขาดทำให้เสื้ผ้าที่ทำด้วยไหมเป็นสีเหลือง หลังจากที่พี่ๆป.3 นำเสนอเสร็จ ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรุ้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ