เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถกระบวนการวางแผนการเรียนรู้มีกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์ 
Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์ วางแผนหน่วยการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอกบนอกกะลา ตอน หนอนไหมไทย
- เพลงสาวทอผ้า
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิดเทอมมีอะไรบ้าง
- ครูเปิดเพลงสาวทอผ้าไหมให้นักเรียนฟัง
- ครูเปิดคลิปกบนอกกะลา ตอน ไหมไทย ให้นักเรียนชม
เชื่อม
หลังจากชมจบสารคดีแนะนำประเทศไทยคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้อย่างไร
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษ
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนำเสนอแล้วรวมแต่ละชื่อ จนได้หัวข้อโครงงาน

วันอังคาร
ชง
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะทำแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าให้ผู้อื่นเข้าใจและน่าสนใจอย่างไร”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 2 แผ่นเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ นำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาจัดกลุ่มหัวข้อร่วมกันเพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนร่วมกันออกแบบตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้
วันศุกร์
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับชื่อโครงงาน
- วาดภาพตกแต่งหัวข้อโครงงานและชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
ความรู้
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- คิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงานจากเศษผ้า และนำเสนอตามความเข้าใจ
- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างผ้ากับการดำรงชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการแก้ปัญหา
- สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเศษผ้าได้
- ทักษะการแสวงหาความรู้ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้ปกครอง
- ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- กล้าคิดกล้าทำ และมีความสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงาน
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- ลงมือปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รีบมอบหมาย
ประมวลภาพกิจกรรมใน Quarter1

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ประมวลภาพกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1


1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะในQuarterนี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้สืบต่อเนื่องมาจาก Quarter ที่แล้วพี่ป.3 ได้เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ Quarter1 พี่ป.3 เรียนเรื่องประเทศไทย Quarterนี้เรียนเรื่องเกี่ยวกับผ้า Quarterที่3 พี่ป.3 เลือกเรียนเรื่องดวงดาวและอวกาศ ซึ่งในQuarterที่แล้วพี่ป.3 ได้เรียนรู้การเลี้ยงหนอนไหม การสาวไหม การฟอกไหม ในสัปดาห์นี้จึงเป็นการวางแผนการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร" ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนล่ะ 1 ให้นักเรียนตั้งชื่อหนวยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Think Pair Share พี่ป.3 ทุกคนช่วยกันชื่อหน่วยการเรียนรู้ ได้ชื่อ "ผ้าแห่งความทรงจำ" ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เพราะเหตุใดนักเรียนถึงตั้งชื่อนี้ พี่ป.3 ให้เหตุผลว่า ผ้ามีความสำคัญกับเราเพราะผ้าสืบทอดมาตั้งแต่อดีตสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันและมีความหมายต่อตัวเรา จากนั้นพี่ป.3 ช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Think Pair Share แล้วเอามารวมกันพี่ป.3ทุกคนช่วยกันนำสิ่งรู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ มาเขียนลงในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่และช่วยกันวางแผนทำปฎิทินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Blackboard Share จากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ