เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

Gallery

กิจกรรมเลี้ยงหนอนไหม


กิจกรรมการทอผ้า


สัปดาห์ที่ 1 2 3


สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5


สัปดาห์ที่ 6


สัปดาห์ที่7


สัปดาห์ที่8


สัปดาห์ที่9
สัปดาห์ที่10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น