เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

week7


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและการวางแผนในการจัดจำหน่ายได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์  ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้(การเพิ่มมูลค่า)
คำถาม
นักเรียนจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่มีอยู่แต่ละชนิดอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าที่มีอยู่
- Blackboard Share การวางแผนการเพิ่มมูลค่าเป็นชิ้นงานต่างๆ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
ไหมพรม
เศษผ้า
อุปกรณ์ในการเย็บ (เข็ม ด้าย และกรรไกร)
ปืนกาว

วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่มีอยู่แต่ละชนิดอย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและเศษผ้าที่มีอยู่
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนชาร์ตความรู้ที่มาของผ้าแต่ละชนิด
วันอังคาร-
วันพฤหัสบดี
ใช้
นักเรียนทำชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าและเศษผ้าที่มีอยู่(โบว์ ที่คาดผม  กระเป๋า  เบาะรองนั่ง  พรมเช็ดเท้า)
วันศุกร์
ใช้
เปิดตลาดขายผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เช่น โบว์ ที่คาดผม  กระเป๋า  เบาะรองนั่ง   พรมเช็ดเท้า
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เช่น  โบว์  
สมุดทำมือ
ที่คาดผม  กระเป๋า  เบาะรองนั่ง   พรมเช็ดเท้า เสื้อมัดย้อม
-เสื้อมัดย้อม,ผ้ามัดย้อมสีเคมี

 ภาระงาน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าที่มีอยู่
ร่วมกันวางแผนการเพิ่มมูลค่าเป็นชิ้นงานต่างๆ
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และการวางแผนในการจัดจำหน่ายได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานผ้าได้
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 7 พี่ป.3 ได้เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเหลือใช้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่6 พี่ป.3 ได้ทดลองย้อมสีผ้าฝ้ายดิบด้วยสีธรรมชาติในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้ทดลองย้อมผ้าฝ้ายดิบโดยวิธีการใช้สารเคมีหลังจากที่ย้อมเสร็จแล้วครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"สีธรรมชาติกับสีเคมีแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร"พี่บาส:สีย้อมจากสีธรรมชาติสีจะจางแต่สีสารเคมีจะมีสีเข้มและสดกว่าครับ พี่น้ำมนต์:ิสีเคมีอันตรายค่ะถ้าย้อมไม่ระวังถ้ามันโดนมือจะทำให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายเวลาย้อมเราควรระวังค่ะครู หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนเตรียมเสื้อขามมาคนละ 1 ตัว เพื่อทำเสื้อมัดย้อมโดยครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบลายมัดย้อมของตนเองหลังจากนั้นพี่ป.3 นำเสื้อที่ตนเองมัดมาย้อมสีสารเคมีหลังจากที่ย้อมครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยเกี่ยวกับลวดลายที่นักเรียนมัดและวิธีการมัดย้อมผ้า ในขณะทีี่ย้อมเสื้อมัดย้อมพี่ป.3 เจอปัญหาสีย้อมสารเคมีไม่ติดผ้า ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพราะเหตุใดสีสารเคมีถึงไม่ติดผ้า พี่ป.3 :สังเกตุจากที่เพื่อนๆนำเสื้อมามัดย้อมเสื้อที่เคยใช้แล้ว/เสื้อเก่า จะติดสีได้ดีกว่าส่วนเสื้อที่ซื้อมาใหม่สีไม่ซึมซับเข้าเนื้อผ้าเลย ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อแล้วพี่ป.3 จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร พี่ป.3 : เราควรเอาซื้อที่เราซื้อมาใหม่มาซักให้เนื้อผ้ามันนิ่มก่อนเพื่อสีจะได้ซึมซับเข้าเนื้อผ้าได้ดีค่ะ/ครับ ในชั่วโมงต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าที่มีอยู่แต่ละชนิดได้อย่างไร" พี่ป.3 ช่วยกันนำเศษผ้าที่เหลือใช้มาทำโบว์ หนังสือทำมือ เพื่อที่จะเปิดตลาดขาย หลังจากที่เปิดตลาดเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเปิดตลาดครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไร /เห็นอะไร /รู้สึกอย่างไร/นำไปใช้อย่างไร หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ