เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการแต่งการของคนในอดีตจึงถึงปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและคนในชุมชนได้
Week
Input
Process 
Output
Outcome
9
โจทย์  เสื้อผ้าในอีก 20 ปีข้างหน้า
คำถาม
อีก 20 ปีข้างหน้าเสื้อผ้าและการแต่งกายจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms วิเคราะห์การแต่งกายของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
-บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอแฟชั่นเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-ครูเปิดคลิปวีดีโอแฟชั่นเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ให้นักเรียนดู
- หลังจากชมคลิปวีดีโอเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับวิถีการแต่งกายของคนในชุมชนของตนเอง
ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีในการแต่งกายของเพื่อนๆในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์การแต่งกายของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน
วันอังคาร
ใช้
ทำการ์ตูนช่องเพื่อบอกเล่าวิธีการแต่งกายจากอดีตจนถึงอนาคตอีกยี่สิบปี

วันพฤหัสบดี
ใช้
-นักเรียนเลือกผ้าออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าในอนาคต
วันศุกร์
ใช้
- นักเรียนนำเสนอแฟชั่นเครื่องแต่งกายในอนาคต
- ครุและนักเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
การ์ตูนนิทานช่องบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้าและการแต่งกายในในอดีตไปจนถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าตามจินตนาการของตนเอง
- เสื้อผ้าในอนาคต
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
วิเคราะห์การแต่งกายของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการแต่งการของคนในอดีตจึงถึงปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและคนในชุมชน
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถอธิบายการแต่งกายในงานต่างๆ
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย
จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการแต่งกาย
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
-  มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้การตกแต่งเสื้อผ้าสืบเนื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้วพี่ป.3 ได้เรียนรู้การเย็บผ้าในชั่วโมงแรกครูให้นักเรียนตกแต่งเสื้อผ้าที่นักเรียนตัดเสร็จแล้ว ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"อีก 20 ปีข้างหน้าเสื้อผ้าและการแต่งกายจะเป็นอย่างไร"นักเรียนแต่ละคนออกแบบเสื้อผ้าของตนเองหลังจากที่นักเรียนแต่ละคนตกแต่งผ้าครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยสนทนาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตกแต่งเสื้อผ้าครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อนักเรียนจะมีิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร พี่บาส:เสื้อที่ผมเย็บผมเย็บผิดผมเลยแก้ไขโดยการตัดด้ายออกแล้วเย็บไหมครับ พี่น้ำมันเสื้อที่หนูตัดไม่พอดีตัวหนูเลยเอาผ้ามาต่อและกุ้นคอเสื้อค่ะ พี่บีม:เสื้อที่ผมออกแบบผมตัดผิดผมเลยแก้ไขให้เป็นเสื้อกล้ามแทนและตกแต่งกระเป๋าใส่เสื้อครับ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนคิดออกแบบเสื้อผ้าอีก 20 ปีข้างหน้าเสื้อผ้าและการแต่งกายจะเป็นอย่างไร พี่มอญ:เสื้อผ้้าจะยังใช้ไหมธรรมชาติเพราะมีลักษณะนุ่มเบาสบายครับ พี่แก้ม:เสื้อผ้าในอนาคตจะทำจากวัสดุจากธรรมชาติใช้ใบไม้ทำเสื้อมีคุณสมบัติทำให้เย็นสบาย พี่วิว:เสื้อในอีก 20 ข้างหน้าจะทำจากเหล็กและโลหะค่ะเพราะว่าในอนาคตอากาศจะหนาวถ้าทำจากเหล็กจะทำให้อบอุ่น พี่บาส: เสื้อในอนาคตจะทำจากเหล็กครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุร่างกายเราจะไม่เป็นอะไรครับ หลังจากที่พูดคุยสนทนาเสร็จครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนสรปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ