เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  ข้าใจและสามารถจัดประเภทของเส้นใยของผ้าแต่ละชนิดเพื่อนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
Week
Input
Process
Output
Outcome
2

โจทย์  ของใช้จากผ้า(กระเป๋า เสื้อ  กางเกง  กระโปรง)
คำถาม
- นักเรียนจะนำผ้าแต่ละชนิดมาใช้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการจัดประเภทเส้นใยผ้า
- ชักเย่อความคิด เกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติ กับเส้นใยประดิษฐ์
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ “เส้นทางสายไหม”ให้นักเรียนดู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำผ้าแต่ละชนิดมาใช้อย่างไร
เชื่อม
- หลังจากที่ดูจบแล้วครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้อย่างไร
ใช้
- ครูให้นักเรียนชักเย่อความคิด เกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติ กับเส้นใยประดิษฐ์
-นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค้นหาข้อมูลเรื่องเส้นใย
- ครูให้นักเรียนตัดผ้าทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้(กระเป๋า เสื้อ  กางเกง  กระโปรง)
วันอังคาร
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
เชื่อม
- ไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงหนอนไหมเพื่อทำเส้นใยตามภูมิปัญชาวบ้าน(บ้านยาง)

วันพฤหัสบดี
ใช้
- ครูให้นักเรียนแต่ละคน ออกแบบลายผ้า(กิจกรรมระยะยาว)
- นักเรียนแต่ละคนทอผ้าจากผ้าที่ออกแบบ
ไว้
วันศุกร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นใยของผ้าแต่ละชนิด
.ใช้
- นักเรียนแต่ละคน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ตัดผ้าทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการจัดประเภทเส้นใยผ้า
- ชักเย่อความคิด เกี่ยวกับเส้นใยธรรมชาติ กับเส้นใยประดิษฐ์
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญและเรื่องเส้นใยของผ้า
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเองตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงานประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้ของใช้จากผ้า ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะนำผ้าแต่ละชนิดมาใช้อย่างไร" พี่ป.3 เตรียมอุปกรณ์มาเพื่อทำผ้าพันคอ พี่ป.3 แต่ละคนเลือกไหมพรมใยสังเคราะห์ตามที่ตนชอบและเลือกวิธีการถักผ้าพันคอตามที่ตนเองถนัด พี่น้ำอ้อยเลือกใช้บล๊อกไม้ในการถักผ้าพันคอ พี่น้ำฝน:เลือกใช้ฟิวเจอร์บอร์ดในการถัก พี่บาส:เลือกใช้ไม้นิสติ้งในการถักผ้าพันคอ จากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ