เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "ผ้าแห่งความทรงจำ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- นักเรียนมีความเข้าใจผ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิต และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ รู้จักที่มาของเส้นใยเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใยผ้าแต่ละชนิด รวมทั้ง เข้าใจต่อกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์รวมทั้งสามารถประดิษฐ์ ซ่อมแซม และสร้างสรรค์งานผ้าให้เกิดมูลค่า หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

week4


เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นใยฝ้ายโดยใช้อุปกรณ์ที่หลายหลากได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process
Output
Outcome
4

โจทย์  ทอผ้าฝ้าย
คำถาม
- นักเรียนจะเปลี่ยนจากเส้นด้าย เส้นใยฝ้าย เป็นผืนผ้าได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหม
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้า
 - Show and Share  การทอผ้า
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- อุปกรณ์ทอผ้า เช่น กี่ทอผ้า เส้นไหม
- อุปกรณ์ทำผ้าพันคอ เช่นไม้นิตติ้ง, บล็อคไม้ตะปู และกำแพง
- ไหมพรม

วันจัทร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการ
คิด “นักเรียนจะเปลี่ยนจากเส้นด้าย เส้นไหม เป็นผืนผ้าได้อย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนสอบถาม/ค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับกระบวนของเส้นไหมสู่ผืนผ้า
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหม
.ใช้
-นักเรียนแต่ละคนทดลองทำผืนผ้าจากเส้นใยตามวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง

วันอังคาร- วันพฤหัสบดี(ต่อ)
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนทดลองทำผืนผ้าจากเส้นใยตามวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง
วันศุกร์
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ผ้าทอ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหมและเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองโดย
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าจากเส้นไหม โดยใช้อุปกรณ์ที่หลายหลาก
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถวางแผนเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเองและรับผิดชอบต่อการทำชิ้นงานของตนเอง
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
ทักษะการแก้ปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำผ้าพันคอของตนเองได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- ประยุกต์ผ้าและนำไปใช้ในการทำชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทักษะการแก้ปัญหา วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเองตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน
ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้วิธีการและกระบวนการการทอผ้า ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะเปลี่ยนจากเส้นด้าย เส้นใยฝ้าย เป็นผืนผ้าได้อย่างไร" ครูให้นักเรียนลงมือทอผ้าขาวม้าด้วยตนเอง ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครูให้นักเรียนทำผ้าพันคอในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ทำผ้าพันคอเสร็จแล้วพี่ป.3 อยากที่จะทำผ้าพันคอขาย ครูและนักเรียนนั่งล้อมงวเป็นวงกลมเพื่อแชร์ความคิดของพี่ป.3 พี่อั้ม:ถ้าใครอยากซื้อผ้าพันคอให้สั่งไว้แล้วพี่ป.3 จะทำให้ค่ะ พี่น้ำมนต์:หนูคิดว่าถ้าใครอยากซื้อผ้าพันคอของพี่ป.3 ให้ซื้อไหมพรมมาเองเลือกสีเลือกลายมาเองแล้วพี่ป.3 จะรับทำให้ค่ะ พี่ป.3: คิดราคาการรับทำผ้าพันคอผืนล่ะ 120-150 บาท(ขึ้นอยู่กับลวดลายของผ้าพันคอและจำนวนม้นที่ใช้ถัก)จากนั้นพี่ป.3ออกแบบลายมัดหมี่ พี่ป.3 แต่ละคนออกแบบลายผ้าของตนเองพี่ป.3 รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ออกแบบลายผ้าเพื่อที่จะเอาไปมัดย้อมพี่แต่ละคนตั้งใจออกแบบลายผ้าของตนเอง พี่มิ้นท์,พี่ซอ,พี่น้ำอ้อย หนูจะออกแบบเป็นลายเพชร พี่แป้ง,พี่น้ำอ้อย:ลายดอกไม้ ชั่วโมงต่อมาครูให้นักเรียนนำเศษผ้าที่เหลือใช้มา ครูให้นักเรียนเย็บผ้าเป็นรูปโบว์ในชั่วโมงนี้พี่ป.3ได้เรียนรู้วิธีการเย็บเศษผ้าที่เหลือใช้เป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ในระหว่างที่พี่ป.3 กำลังจดจ่ออยู่กับการเย็บผ้าพี่ผู้ชาย พี่มอญ:ครูครับผมว่ามันเย็บยากจังเลยเข็มมันทิ่มมือผมหลายครั้งแล้วครับ พี่บาส,พี่เฟรม,พี่โต้ง:ครูครับทำไมมันเย็บไม่ติดกัน พี่สกาย:ทำไมผมแหย่เข็มไม่เข้าสักทีครับ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดพี่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร? ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงพูดคุยสนทนาวิธีการแก้ไขปัญหาพี่บาส การเย็บผ้าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา พี่น้ำอ้อย:ถ้าเราเย็บห่างๆโบว์ของเราก็จะขาดไม่สวยค่ะเราต้องเย็บถี่ๆ หลังจากนั้นครูให้พี่ป.3 แชร์วิธีกาีทอผ้า พี่เฟรม พี่บาส พี่โต้ง พี่มอญถ้าเราเหยียบไม้ทอผ้าข้างขวาเราต้องเอากระสวยด้ายด้านซ้ายสอดเข้าไปแล้วตำฮูกครับ ถ้าเราเหยียบไม้ขวาก็จะสอดซ้ายครับ จากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4 ค่ะ

    ตอบลบ